Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Formu Nasıl Yazılır?

Bilimsel Araştırma Projesi Nedir, BAP Projesi örneği, Bilimsel Araştırma Projeleri Örnekleri, Araştırma projesi nedir, BAP proje Türleri, Bilimsel Araştırma Projesi öneri formu, Bap Projesi Nedir, Bilimsel Araştırma Projeleri, Bilimsel araştırma Projesi Nasıl hazırlanır, Bilimsel Araştırma Projeleri Usul ve esaslar, BAP Projesi örneği pdf, Yüksek lisans BAP projesi, Bap Projesi Nasıl yazılır, BAP Proje konuları, Araştırma projesi örneği, BAP proje taslağı, BAP Proje Başvuru Formu, BAP Proje konuları

Bu yazımda sizlere Bilimsel Araştırma Projesi nasıl yazılır ne yapılması gerekiyor ve size daha önceden hazırlamış olduğum örnek bir projeyi sizlerle paylaşacağım

Projenin BaşlığıYeni Nesil Elektronik Kontaktör
Proje YürütücüsüCihan Çallı
Birim/Bölüm/ABD(1)Elektrik Elektronik Mühendislik Fakültesi
Araştırmacı(lar)Cihan Çallı
Proje Türü
Proje Grubu( x ) Fen ve Mühendislik Bilimleri ( ) Tıp ve Sağlık Bilimleri ( ) Sosyal Bilimler
(1) Proje yürütücüsünün görev yaptığı birim, bölüm ve anabilim dalı belirtilmelidir.

1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER: Projenin kapsamı, yöntemi, konunun özgün değeri ve beklenen sonuçlar kısaca belirtilmelidir. Proje özetinin 150-250 kelime arasında olması beklenir.

Elektrik sistemlerinde kullanımı yaygın olan kumanda panoları teknolojinin gelişmesiyle birlikte kumanda pano tasarım ve imalatı yapılırken maliyeti düşürmek, tasarımını daha inovatif hale getirmek, estetik bir tasarım görüntüsünü sağlamak, işlevselliğini ve kalitesini artırmak vb. gibi konuları göz önüne alarak yeniden tasarlanmaktadır. Kumanda panoların içerisinde en çok kullanılan malzeme olarak kontaktör kullanılmaktadır. Bu kontaktörler mekaniksel bir yapıyla çalışmaktadır. Kontaktörün bobin uçlarına uygulanan gerilim ile kontaktör içerisindeki bobin enerjilenerek manyetik alan oluşturur ve oluşan manyetik alanda yakınında bulunan metal kontakları kendisine çekerek kontak uçlarında iletimi sağlar. Kontaktörün bobin uçlarındaki enerji kesilirse yine içerisindeki bobinlerin kendisine çekmiş olduğu metal kontaklar yay vasıtasıyla eski durumuna gelmektedir. Bu sistemle çalışan kontaktörler eski bir sitem ve mekaniksel arızalar meydana getirmesinin yanı sıra ses ve gürültüde yapmaktadır. Kontaktörlerin yapısı mekanik bir yapı olduğu için kumanda panosu içerisinde ağır ve daha fazla yer kaplamaktadır. Bu kontaktörlerin maliyetini düşürmek ve yeni teknoloji olan güç elektroniği teknolojisi kullanılarak mekaniksel yapı yerine anahtarlama elemanları ile yeniden elektronik devre tasarımı yapılarak kontaktör yerine kumanda panosunda kullanılarak yüksek voltaj ve akım seviyelerindeki elektriksel sistemleri düşük voltaj ve mikrokontrol cihazlarıyla kontrol etmek amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kontaktör, Güç Elektroniği, Anahtarlama Elemanları, PCB

2. AMAÇ / GEREKÇE: Önerilen projenin amacı ve gerekçesi açıkça yazılmalıdır.

Asansör kumanda panolarının yenilenmesinde daha küçük ve daha az yer kaplayan panolar tasarlamak istenmektedir. Tasarlanan panoların maliyeti yüksek olduğundan maliyeti düşürerek ekonomik tasarrufu sağlanmak istenmektedir. Bu panoların en son teknolojiyi kullanılarak geliştirerek yerli ve yapancı piyasada rekabeti artırmak hedeflenmektedir. Tasarlanacak olan yeni elektronik kontaktör, kullanacağımız teknoloji ve tekniklerle enerji tasarrufu sağlayarak verimliliği artırmak amaçlanmaktadır. Pano malzemelerin yerli sanayide üretilememesi yurt dışından ithal edilmesini azaltarak hem istihdam anlamında hem de ekonomik olarak ülkemize katkı sağlamak hedeflenmektedir.

3. KONU ve KAPSAM: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

Elektrik Panosu , Elektrik enerjisinin üretim yerinden tüketilen yerlere kadar kolay ve güvenli bir şekilde ulaşması için gerekli malzemelerin toplandığı yer. Dağıtım panosu, sayaç panosu, kompanzasyon panosu, şantiye panosu ve kumanda panosu gibi adlandırılır. Bu pano içerisinde kullanılan malzeme ve iç dizaynı (elektrik bağlantıları) kullanılacak yer veya üretici firma tarafından özel olarak üretilmektedir. Bu panoların üretimi yapılırken maliyeti düşürmek ve panonun işlevselliğini artırmak istenmektedir. Bu panoların maliyetini düşürmek ve kalitesini artırmak adına pano içerisinde bulunan “Kontaktör” yeni nesil teknolojilerle nasıl yeniden tasarlanması konu alınmaktadır.

4. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, özet bir literatür analizi verilmelidir. Bu analizde, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemi, arka planı, bugün gelinen durum, yaşanan sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Literatür değerlendirmesi yapılırken ham bir literatür listesi değil, ilgili literatürün özet halinde bir analizi sunulmalıdır.

EMO (PC ve Mikrodenetleyici tabanlı asenkron motor otomasyonunun gerçekleştirilmesi)
Fırat Üniversitesi (Klasik yol verme metotlarının denetleyici yardımıyla gerçekleştirlmesi)
Yıldız Teknik Üniversitesi (Tristör anahtarlamalı bir kompanzasyon sisteminin tasarlanması ve uygulanması)

Yukarıda belirtilen literatür çalışmaları, yapılması hedeflenen projenin konusuna benzer konular ile ilgilidir. Bu projede diğerlerinden farklı olarak kontaktörlerin genel yapısı anahtarlama elemanları ve elektronik elemanlar kullanılarak hem anahtarlama sisteminin yapısını değiştirmek hem de sistemin kontrolünü ve güvenliğini sağlamak

5. ÖZGÜN DEĞERİ: Araştırmanın dayandığı hipotez(ler) açıkça ortaya konulmalı ve proje konusunun bilgi birikimi içindeki yeri, hangi boşluğu dolduracağı belirtilmelidir. Önerilen yeni teknoloji, yöntem veya kuramın literatüre nasıl bir katkı sağlayacağı açıklanmalıdır.

Son zamanlarda çok yaygın olarak kullanılan güç elektroniği teknolojisi ve güç elektroniği alanında kullanılan tristör, triyak , IGBT ve MOSFET vb. gbi anahtarlama elemanları kullanılarak elektriksel sistemleri eski yöntemler yerine yeni teknolojiyle kontrol ederek %100 yakın verime ulaşmayı hedeflenmektedir.

6. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bilimsel birikime, ulusal ekonomiye ve toplumsal refaha yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edilmesi umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

Kumanda panoları gelişen teknolojik sistemler kullanılarak uzaktan kontrol etme, anlık verileri elde etme, arıza durumunda anında arızanın nerde olduğundan haberdar olarak müdahale etme, kullanılan sitemlerin verimliliğini artırma ve enerji tasarrufu sağlama amaçlanmaktadır. Kumanda panosu sistemlerinin sürekli güncellenmesi ve gelişmesi gerekmektedir. Bu tarz gelişmeler yerli olmadığı takdirde dışarıdan sürek talep etme durumunda kalınarak maliyetin artmasına ve üretimin durmasına neden olmaktadır.

7. YÖNTEM: Araştırmanın amaç ve kapsamı ile uyumlu olarak, incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. (*)

Tasarlanacak olan yeni elektronik kontaktörün hangi elektronik anahtarlama elamanı ile tasarlanacağı Şekil 1 de belirtilen içeriğe göre belirlemek. Belirlenecek elemanlara göre devrenin yeniden tasarlanması.
Tasarlanan sistemin gerçek zamanlı analizinin yapılması.
(*) Doğrudan insan veya hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalar için ilgili birimden etik kurul onay kararının alınması zorunludur.

8. KURUMUN ARAŞTIRMA OLANAKLARI: Bu bölümde projenin yürütüleceği birimlerde ve Üniversitemizde var olup projede kullanılacak olan altyapı olanakları belirtilmelidir.

Üniversitemiz bünyesinde güç elektroniği laboratuvarı kullanarak tasarlanan devrenin verimliliği ve çalışması incelenecektir.

9. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Hangi süreçlerin/işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, projenin başarı oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.

Tasarlanacak devrenin mevcut sistemlere oranla daha az maliyetli olması,

Sistemimizin mevcut sisteme oranla daha verimli çalışması ve enerji tasarrufu sağlaması

Devrenin her türlü sıcaklık ortamında çalışıyor olması ve EMC testine uygun hale gelmesi durumunda tasarlanan yeni sistem başarılı olması hedeflenmektedir.

10. PROJEYİ DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: Projenin başka bir kuruluş tarafından desteklenip desteklenmediği belirtilmelidir.

Proje başka kurum veya kuruluş tarafından desteklenmemektedir.

11. BÜTÇE KALEMLERİ GEREKÇESİ: Talep edilen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. Benzer nitelikte olan düşük bedelli kimyasal veya kırtasiye gibi ortak kullanım amacına sahip tüketim malzemeleri gruplanarak ortak gerekçelendirilebilir.

Seyahat dışındaki tüm harcama kalemleri için şartname dosyası ile proforma fatura veya teklif mektupları online başvuru sistemine eklenmelidir. Kabul edilen projeler için, şartname ve proforma fatura veya teklif mektuplarının asıllarının birime teslim edilmesi gereklidir.

Diğer Kaynaklar

www.cihancalli.com.tr Adresindeki Proje Yazıları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *